BTC/USD
$ 8,560  0.03%
BTC/EUR
€ 7,276  0.43%
BTC/CNY
¥ 53,140  0.07%
BTC/GBP
£ 6,373  0.46%
BTC/RUB
₽ 510,036  -0.32%
BTC volume
$ 1.75B
Altcoin volume
$ 6.68B
Crypto market cap
$ 382.60B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

passive

PAS

$ 0.15918003 0 % $ 0.15918003 $ 0.15918003
Passive

passive PAS

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.15918003
%
0 %
24 उचच
$ 0.15918003
24 ्म
$ 0.15918003
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
passive चकार्ट
passive बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Stocks PAS/BTC $ 0.14551780   $ 0
passive ि,शल मचडडयका फीडि