BTC/USD
$ 8,910  -0.16%
BTC/EUR
€ 7,217  -0.15%
BTC/CNY
¥ 56,800  -2.07%
BTC/GBP
£ 6,331  -0.44%
BTC/RUB
₽ 490,675  0.36%
BTC volume
$ 2.80B
Altcoin volume
$ 5.73B
Crypto market cap
$ 338.67B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

passive

PAS

$ 0.16741721 -0.16 % $ 0.16808528 $ 0.16707831 $ 37
Passive

passive PAS

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.16741721
%
-0.16 %
24 उचच
$ 0.16808528
24 ्म
$ 0.16707831
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
passive चकार्ट
passive बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Stocks PAS/BTC $ 0.16741721   $ 37
passive ि,शल मचडडयका फीडि