BTC/USD
$ 9,085  1.91%
BTC/EUR
€ 7,415  1.67%
BTC/CNY
¥ 59,890  1.26%
BTC/GBP
£ 6,513  2.19%
BTC/RUB
₽ 501,819  1.68%
BTC volume
$ 2.68B
Altcoin volume
$ 5.77B
Crypto market cap
$ 352.24B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

gridcoin

GRC

$ 0.04660750 +2.31 % $ 0.04672004 $ 0.04520246 $ 15,271 374,284,769 $ 17,444,477
Gridcoin

gridcoin GRC

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.04660750
%
+2.31 %
24 उचच
$ 0.04672004
24 ्म
$ 0.04520246
24 मकात्का
# सिक्े
374.28M
बिकाजकाि आ्काि
$ 17.44M
gridcoin चकार्ट
gridcoin बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Poloniex GRC/BTC $ 0.04787944   $ 9,421
Bittrex GRC/BTC $ 0.04397277   $ 4,898
C-CEX GRC/BTC $ 0.04706177   $ 951
्ुल / औित GRC/USD $ 0.04660750   $ 15,271
gridcoin ि,शल मचडडयका फीडि