BTC/USD
$ 7,628  1.12%
BTC/EUR
€ 6,502  1.17%
BTC/CNY
¥ 53,092  8.55%
BTC/GBP
£ 5,708  1.07%
BTC/RUB
₽ 463,663  0.79%
BTC volume
$ 2.75B
Altcoin volume
$ 8.12B
Crypto market cap
$ 326.68B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

bitcoin

BTC/USD

$ 7,627.72 +1.12 % $ 7,696.06 $ 7,541.55 $ 842,313,280 17,051,175 $ 130,061,666,420
Bitcoin

bitcoin BTC/USD

आखख़ििनकारी कीमत
$ 7,627.72
%
+1.12 %
24 उचच
$ 7,696.06
24 ्म
$ 7,541.55
24 मकात्का
# सिक्े
17.05M
बिकाजकाि आ्काि
$ 130.06B
bitcoin चकार्ट
bitcoin बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Bitfinex BTC/USD $ 7,579.80   $ 310,943,448
Bitstamp BTC/USD $ 7,590.00   $ 129,356,372
GDAX BTC/USD $ 7,593.01   $ 115,577,478
itBit BTC/USD $ 7,601.44   $ 77,975,775
Kraken BTC/USD $ 7,584.30   $ 56,461,080
Simex BTC/USD $ 7,911.13   $ 48,880,728
Gemini BTC/USD $ 7,593.81   $ 45,406,129
Lakebtc BTC/USD $ 8,124.38   $ 13,823,511
Livecoin BTC/USD $ 8,048.37   $ 12,813,689
Exmo BTC/USD $ 7,680.66   $ 9,520,745
WEX BTC/USD $ 7,910.20   $ 8,360,880
CEX.IO BTC/USD $ 7,725.30   $ 5,613,985
Quoine BTC/USD $ 7,630.65   $ 2,662,178
Gatecoin BTC/USD $ 7,591.40   $ 2,471,754
<<  िभच दिखकाएँ  >>
Btc-Alpha BTC/USD $ 7,655.60   $ 1,036,610
Okcoin BTC/USD $ 7,784.75   $ 611,492
QuadrigaCX BTC/USD $ 7,698.03   $ 323,511
Bitex BTC/USD $ 7,566.44   $ 174,958
C-CEX BTC/USD $ 8,060.00   $ 130,449
BTCC BTC/USD $ 7,582.00   $ 101,342
Bitkonan BTC/USD $ 7,423.56   $ 44,682
Coinfloor BTC/USD $ 7,650.00   $ 15,269
Bitbay BTC/USD $ 7,581.41   $ 7,215
्ुल / औित BTC/USD $ 7,627.72   $ 842,313,280
Other fiat   $ 1,908,219,565
्ुल USD 24 मकात्का   $ 2,750,532,846
bitcoin ि,शल मचडडयका फीडि